Daň z nehnutelností


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015 majú povinnosť podať si len tí daňovníci, ktorí majú oproti roku 2014 nejakú zmenu vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie staveb. povolenia, kolaudácia a pod.). Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.1.2015 na OCÚ v Gočaltove. Daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Tým daňovníkom, u ktorých zmeny nenastali, budú v priebehu roka doručené platobné výmery bez povinnosti podávať si daňové priznanie.

Zdaňovanie nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebyt. priestorov.