Daň za psa

Predmetom dane

je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

a)    vlastníkom psa, alebo

b)    držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane

je počet psov.

Ročná sadzba dane

je 5 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v obci Gočaltovo.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je  povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti na tlačive  Oznámenie k dani za psa o vzniku daňovej povinnosti (prihlásenie psa do evidencie) a zánik daňovej povinnosti na tlačive  Oznámenie k dani za psa o zániku daňovej povinnosti (odhlásenie psa z evidencie).  Zmeny daňovej povinnosti ako napr. kúpa, osvojenie, uhynutie, predaj, darovanie, odcudzenie psa a skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane ako adresa miesta držania psa a tiež zmenu adresy daňovníka je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa kedy k zmene došlo.

Vyrubenie a platenie dane

Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, správca dane vyrubí daň platobným výmerom alikvotnú časť ročnej dane od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy daňová povinnosť vznikla. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia vždy do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Povinnosť platiť daň za psa zanikne uplynutím mesiaca, v ktorom daňovník správcovi dane zánik daňovej povinnosti písomne oznámil. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane ak presahuje 3,31 eur za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov