Daňová povinnosť

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V tomto prípade treba správcovi dane predložiť vyhlásenie o splnomocnení jednej osoby na zastupovanie v daňovom konaní.
 

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka, sa neprihliada, okrem prípadu nadobudnutia vlastníctva vydražením.
 

Oznamovacia povinnosť - daňovník má povinnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu stavby, zmena zaradenia pozemku, zmena výmery a pod.)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2014 nejaká zmena. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.1.2015 a doručiť ho osobne alebo prostredníctvom pošty na OCÚ Gočaltovo (04932, pošta Štítnik). Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať. Tlačivá daňového priznania sú jednotné pre celé Slovensko, je možné si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Gočaltove. Sú tiež zverejnené na stránke Ministerstva financií. 

 

Vyrubenie a platenie dane – správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Platobné výmery budú daňovníkom doručované v priebehu roka. Daň z nehnuteľností je splatná podľa rozpisu uvedeného v platobnom výmere, ktorý daňovník obdrží.