Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.
Potrebujete
  • platný občiansky preukaz
  • písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie trvalého pobytu, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na obecnom úrade
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad)
Lehota na vybavenie
  • na počkanie
Poplatok
  • bez poplatku
Upozornenie
  • trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva obec Gočaltovo a korešpondenčná adresa je adresa obecného úradu v Gočaltove
  • následne po zrušení trvalého pobytu, je občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na OR PZ Rožňava
  • ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
  • zrušenie trvalého pobytu sa občanovi oznamuje na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní
Legislatíva
  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov

zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov