OBECNÝ ÚRAD GOČALTOVO

 

MIESTNE POPLATKY V OBCI: PLATNÉ OD 01.01.2015

 

Miestny poplatok za TKO 11,50 EUR/osobu
Cintorínsky poplatok 3,50 EUR/rok
Za prenájom hrobového miesta na 10 rokov  6,64 EUR/hrob
Za vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občanov  
s TP v obci 2,00 EUR
pre cudzích a živnostníkov  4,00 EUR
Za prenájom sály KD v lete  14,00 EUR/deň
                            v zime 30,00 EUR/deň
Za prenájom DS v lete 12,00 EUR/deň
                      v zime 15,00 EUR/deň
Za prenájom kuchyňky 7,00/deň
Za odoslanie faxu 1,00 EUR/1strana
Za zhotovenie kópie 0,07 EUR/1 strana
Za prenájom obec. majetku 2,00 EUR/deň
Za vydané potvrdenie 1,65 EUR

                                            

Miestne poplatky boli schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č.5/2013.